Cấu tạo giải phẫu gà – Chicken Anatomy

 • Nostril: Lỗ mũi
 • Eye: mắt
 • Larynx: thanh quản
 • Trachae: Khí quản
 • Eosophagus: Thực quản
 • Lung: Phổi
 • Crop: Diều
 • Proventriculus: Dạ dày tuyến
 • Gall bladder: Túi mật
 • Spleen: Lách
 • Liver: Gan
 • Gizzard: Dạ dày cơ
 • Pancreas: Tuyến tuỵ
 • Doudenal loop: Tá tràng
 • Small Intestine: Ruột non
 • Large intestine: Ruột già
 • Cloaca: Hậu môn
 • Oviduct: Ống dẫn trứng
 • Kidney: Thận
 • Ovary: Buồng trứng
 • Caece: Manh tràng

Th.S Phạm Thời