Ảnh bệnh tích: Bệnh đầu đen trên gà (Histomonas meleagridis)

Kết nối với chúng tôi!
Group: Hội chăn nuôi vịt: https://www.facebook.com/groups/196259678324708/
Đăng ký kênh CHĂN NUÔI TV