Ảnh bệnh tích: Bệnh đầu đen trên gà (Histomonas meleagridis)

Category: Chăn nuôi gà 26 0

Related Articles

Add Comment