Youtube

Video Youtube

Video Kỹ thuật Chăn nuôi gà + Bệnh trên gà

Video Kỹ thuật chăn nuôi vịt + Bệnh trên vịt

 

Video Kỹ thuật chăn nuôi lợn + Bệnh trên lợn

 

Video Kỹ thuật chăn nuôi bò + Bệnh trên bò

 

Quá trình sinh trường gà Mía”

Quá trình sinh trường gà Hòa Phát

  • Gà Hòa Phát 7 ngày tuổi: https://www.youtube.com/watch?v=sJVK-28CecY
  • Gà Hòa Phát 18 ngày tuổi: https://www.youtube.com/watch?v=GPmgHExuRFQ
  • Gà Hòa Phát 78 ngày tuổi: https://www.youtube.com/watch?v=yqJQGxdV7rw

Quá trình sinh trường gà Hải Đồi

Quá trình sinh trưởng Gà Hyline White

Quá trình sinh trường Vịt bầu lai

 

Thú Y